Statuten voor de Tuindersvereniging "Jeugrubbenhof"

 

Heden de vijf en twintigste september negentienhonderd negen en tachtig, verschenen voor mij, Mr Emile Marie Huyben, notaris ter standplaats Geleen:
 1. De heer Wilhelmus Gerardus van de Elzen, fabrieksmedewerker, wonende te Hoensbroek, gemeente Heerlen, Mettenstraat 7, geboren te Brunssum op zes en twintig februari negentienhonderd negen en dertig.
 2. De heer Mario Maurits van der Meulen, rijksambtenaar, wonende te Hoensbroek, gemeente Heerlen, Bergplein 27, geboren te Hoensbroek op zes augustus negentienhonderd zes en veertig.

Ten deze handelende als respectievelijk voorzitter en penningmeester van de te Hoensbroek, gemeente Heerlen gevestigde vereniging:

Tuindersvereniging Jeugrubbenhof, en als zodanig genoemde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

dat in de algemene ledenvergadering van genoemde vereniging, welke algemene vergadering is gehouden met inachtneming van de desbetreffende wettelijke en statutaire voorschriften, op zes mei negentienhonderd negen en tachtig is besloten tot statutenwijziging, van welke vergadering een uittreksel uit de notulen aan deze akte zal worden vastgehecht.

De statuten luiden als volgt:

STATUTEN.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: "Tuindersvereniging Jeugrubbenhof", zij wordt in deze statuten verder genoemd "de vereniging".

Artikel 2.

De vereniging is statutair gevestigd te Hoensbroek, gemeente Heerlen.

DUUR.

Artikel 3.

De vereniging, oorspronkelijk opgericht op achttien oktober negentienhonderd vier en tachtig wordt vanaf de inwerkingtreding van deze statuten geacht te zijn opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 4.

De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 1. het trachten te verkrijgen van geschikt terrein bestemd voor volkstuinen, zo mogelijk met een permanent karakter.

 2. Het beheren van een of meerdere volkstuincomplexen.

 3. Het geven van voorlichting voor het tuinieren als amateur.

 4. Het samenwerken met gelijk gerichte verenigingen ook in andere gemeenten.

 

LEDEN, KANDIDAATLEDEN EN DONATEURS.

Artikel 5.

 1. Als lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen van achttien jaar of ouder woonachtig in de gemeente Heerlen en aangrenzende gemeenten, na schriftelijke aanmelding aan wie naar het oordeel van het bestuur en tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik kan worden gegeven.
 2. Ieder lid heeft recht op het gebruik van een door het bestuur aan hem aan te wijzen volkstuin.
 3. Als kandidaatlid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen van achttien jaar of ouder die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin beschikbaar is.
 4. Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit voor de vereniging.

TOELATING EN TOEWIJZING.

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en/of kandidaatleden. Toewijzing van tuinen aan leden en/of kandidaatleden geschiedt door het bestuur op volgorde van inschrijving met dien verstande dat aan een nieuw lid of kandidaat lid behorende tot een huishouden waarvan geen ander reeds lid is van de vereniging voorrang wordt verleend.
 2. Bij niet toelating als lid of kandidaatlid kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. De vereniging dient ieder te weigeren die bij een andere tuindersvereniging geroyeerd is, indien tenminste de vereniging hiervan bij het tijdstip van aanmelding op de hoogte is.

AANVANG LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap vangt aan bij de toetreding tot de vereniging na betaling van huur en contributie.
 2. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur schriftelijk verstrekte kennisgeving of toelating.
 3. De tijdsduur van lidmaatschap is gelijk aan het verenigingsjaar, met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, behoudens beŽindiging conform artikel 8.

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

 1. 1 Het lidmaatschap eindigt:
 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging;
 4. door ontzetting (royement);
 5. bij niet tijdig betalen van huur en contributie.
 1. Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de echtgeno(o)t(e).
 2. Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken schriftelijk geschieden aan het bestuur. In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.
 3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, mits met goedkeuring van de jaarvergadering, tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken en mits schriftelijk door het bestuur aan het lid bekendgemaakt, wanneer:
 4. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap gesteld worden, en redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur na ingebrekestelling, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging opzettelijk benadeelt. Hierbij wordt het lid in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.Bij diefstal op het tuincomplex volgt onmiddellijk royement zonder beroepsmogelijkheid. Ontzetting volgt na een drievoudige schriftelijke procedure zoals omschreven in Huishoudelijk Reglement.
 6. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste in ieder geval binnen een week nadat de ontzetting is uitgesproken schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit. Binnen een week na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op een bijzondere ledenvergadering. Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep dan is het bestuur verplicht een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven, te houden binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift. Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan dan vervalt automatisch de ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen, tenzij het bestuur anders beslist.

GELDMIDDELEN.

Artikel 9.

De geldmiddelen worden gevormd door:

 1. inleggelden;
 2. contributies;
 3. gekweekte rente;
 4. toevallige baten.

JAARLIJKSE BIJDRAGE EN ANDERE VERPLICHTINGEN.

Artikel 10.

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, zoals die door de jaarvergadering is vastgesteld.
 2. Hoogte en karakter van de jaarlijkse bijdrage, alsmede van de inleggelden van kandidaatleden, worden jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.
 3. De leden zijn verplicht de hun tot gebruik aangewezen tuin goed en regelmatig te onderhouden.
 4. De leden zijn gehouden tot het betalen van een periodieke vergoeding wegens het gebruik van de hun toegewezen tuin, zoals deze door de ledenvergadering is vastgesteld. De hoogte van deze vergoeding kan per tuin verschillend zijn.

VERENIGINGSJAAR.

Artikel 11.

Het verenigingsjaar loopt van een oktober tot en met dertig september het jaar daaropvolgend.

BESTUUR.

Artikel 12.

 1. Het bestuur van de vereniging wordt door de jaarvergadering uit de leden benoemd.
 2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de jaarvergadering, met dien verstande dat het bestuur steeds uit een oneven aantal personen bestaat.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 1. voorzitter;
 2. secretaris;
 3. penningmeester;
 1. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar.
 2. De voorzitter wordt gekozen door de jaarvergadering. De overige bestuursfunctie's worden door het bestuur onderling verdeeld. Cumulatie van die functie's is niet toegestaan. De vice voorzitter treedt bij afwezigheid van de voorzitter als diens vervanger op, met dien verstande dat indien dit langer als een half jaar zal geschieden er een bijzondere ledenvergadering opgeroepen dient te worden.
 3. Elk bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende kan zich herkiesbaar stellen. Wie in een tussentijdse vakature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 4. De verkiezing van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vakatures in het bestuur zijn.
 5. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het bestuur tot een bijzondere ledenvergadering worden geschorst indien:
 1. hij in strijd met de Wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt;
 2. hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt. In de bijzondere ledenvergadering wordt het ontslag of de schorsing ter beslissing voorgelegd aan de leden. Deze vergadering dient binnen een maand na het ontslag of de schorsing te worden uitgeschreven. Het bestuurslid, dat is ontslagen danwel geschorst, casu quo zijn functie heeft neergelegd of voortijdig is afgetreden, is verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging binnen drie weken over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang:
 1. bij overlijden van het bestuurslid.
 2. bij beŽindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid.
 3. bij voortijdig aftreden van het bestuurslid als lid van het bestuur.

Artikel 13.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met uitzondering van die handelingen als zodanig in de statuten vermeld.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen vier weken een bijzondere ledenvergadering te beleggen waarin de voorzieningen in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komen.
 3. De ledenvergadering en bestuur kunnen commissie's instellen die met de uitwerking casu quo uitvoering belast kunnen worden van bijzondere opdrachten.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot:

 

 1. a. het sluiten van overeenkomsten inzake kopen, verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren of bezwaren van onroerende goederen, en
 2. b. het sluiten van kredietovereenkomsten en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. Tot het in gebruik geven van volkstuinen van het eigen complex is het bestuur bevoegd zonder goedkeuring van de ledenvergadering.
 1. 5 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het opleggen van boete en/of andere maatregelen. Tegen deze maatregel is beroep mogelijk op de ledenvergadering.
 2. 6 De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid tegen derden van welke aard dan ook. Alle geschillen, de belangen van de vereniging rakende of betreffende, worden voorzover in de statuten en reglementen niets anders is bepaald door het bestuur, al of niet na advies van een daartoe speciaal te formeren commissie, beslecht met recht van beroep op de ledenvergadering. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 14.

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Bij ontstentenis van een van hen wordt diens plaats ingenomen door de vice voorzitter casu quo vice secretaris.
 2. Voor het beschikken over bank en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende en bij zijn ontstentenis die van de voorzitter.

 

LEDENVERGADERING.

Artikel 15.

Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een ledenvergadering gehouden (Jaarvergadering).

Per dertig september van elk jaar worden de boeken van de vereniging afgesloten, (het boekjaar valt samen met het verenigingsjaar).

 1. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. In de ledenvergadering komen onder meer aan de orde:
 1. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.
 2. het jaarverslag over het gevoerde financiŽle beleid, onder overlegging van balans en staat van baten en lasten.
 3. het verslag van de kascommissie.
 4. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar.
 5. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.
 6. de bestuursverkiezingen.
 1. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Ieder jaar treedt een lid af en is niet terstond herkiesbaar. De wijze van controle over de financiŽn en over de administratie der vereniging wordt in het Huishoudelijk Reglement omschreven.

Artikel 16.

 1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en alle kandidaat leden, met uitzondering van de onder lid 2 van dit artikel genoemde leden.
 2. Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden, behalve tijdens behandeling van het agendapunt waarin hun schorsing, ontzetting of ontslag aan de orde komt. Geschorste leden hebben geen stemrecht.
 3. Ieder (kandidaat)lid van de vereniging heeft stemrecht en kan ťťn stem uitbrengen.
 4. Een lid dat een tuin in gebruik heeft en niet geschorst is, kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan slechts gemachtigde zijn van ťťn ander lid.

Artikel 17.

 1. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en kandidaat leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Bijzondere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste een/tiende deel van de leden, verplicht tot het bijeenroepen van een bijzondere ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping vergaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 van dit artikel.

Artikel 18.

 1. De bijzondere- en ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Artikel 19.

 1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, ťťn stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet zijnde uitgebracht.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 6. Alle stemmen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangen.
 7. Door de in een vergadering aanwezige of vertegenwoordigende leden kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen behalve een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 20.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een ledenvergadering of een bijzondere ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot deze ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt  gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na een week doch in ieder geval binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariŽle akte is opgemaakt. Voor het compareren bij het verlijden van de desbetreffende akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 21.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Een eventueel batig saldo zal worden verdeeld onder de leden.
 3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

 

 1. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 22.

1 De ledenvergadering of een bijzondere ledenvergadering zal een huishoudelijk

reglement vaststellen.

2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd met de Wet zijn, ook waar die

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

SLOTBEPALING.

1 In bestuurs , commissie , leden en bijzondere ledenvergaderingen kunnen

geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over

punten die niet op de agenda der vergaderingen vermeld zijn, zulks met

uitzondering van het bepaalde in artikel 19, lid 7.

2 Beslissingen in alle zaken waarin bij Wet, statuten of huishoudelijk reglement

niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording aan de

ledenvergadering, bij het bestuur.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend,

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Geleen ten dage in het hoofd dezer gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen

hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens

is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,

ondertekend.

W. van de Elzen; M. van der Meulen; E. Huyben.

Voor afschrift