Huishoudelijk Reglement Tuindersvereniging Jeugrubbenhof

Artikel 1      Algemene bepalingen

 1.  Bij eventuele strijdigheden met de statuten gaan de bepalingen van de statuten vóór. De leden zijn verplicht de bepalingen van dit huishoudelijk reglement, de statuten, alsmede de gemeenteverordeningen en de besluiten van de algemene ledenvergadering op te volgen.
 2.  Iedere tuinder van een tuin moet lid zijn van Tuindersvereniging “Jeugrubbenhof", hierna te noemen de vereniging, en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Artikel 2      Inschrijving

 1.  Zij, die als lid wensen te worden ingeschreven, melden zich bij de secretaris van de vereniging. Deze registreert deze aanvraag en de personalia.
 2. Bij toewijzing van een tuin, betaalt het lid éénmalige bijdrage (zijnde inschrijfgeld en sleutelgeld), buiten de huur van de kavel en ontvangt het huishoudelijk reglement.
 3. Toewijzing van tuinen geschiedt door het bestuur, op volgorde van de inschrijvingslijst.

 

Artikel 3      Huur en contributie

 1. De huurpenningen, contributie en eventuele overige bijdragen, worden, voor zover deze niet door de overheid worden bepaald, op voorstel van het bestuur, in een jaarlijks te houden vergadering vastgesteld.
 2. Het in deze vergadering vastgestelde bedrag moet bij vooruitbetaling worden voldaan aan de penningmeester van de vereniging of aan degene die hem vervangt.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat ieder lid tijdig op de hoogte wordt gesteld van de wijze waarop de betalingen dienen te geschieden. Van deze dient aantekening te worden gehouden door deenningmeester.
 4. De huur wordt aangegaan voor de tijd van een jaar, lopende van 1 oktober t/m 30 september, en is stilzwijgend van jaar tot jaar doorlopend. (artikel 7.3 van de statuten)
 5. Bij overname van een tuin dient het bestuur van de vereniging geraadpleegd te worden. Met de tuinverdeler worden bindende afspraken gemaakt door zowel de scheidende tuinder als door de nieuwe kandidaat tuinder.

Artikel 4      Lidmaatschap

            Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door opzegging door het lid bij de secretaris.
 2. Bij overlijden van het lid, mits de nabestaande de tuin wil overnemen.
 3. Bij royement van het lid door het bestuur.
 4. Bij opheffing van de vereniging. (artikel 21 van de statuten)

Artikel 5       Einde lidmaatschap

 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de tuin, in onderling overleg met het bestuur, in goede staat achter gelaten te worden.
 2. Niet verwijderde eigendommen worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 december na het verstrijken van genoemde datum van beëindiging lidmaatschap, eigendom van de vereniging.
 3. De reeds betaalde bedragen, genoemd in artikel 3, worden in geval van beëindiging van het lidmaatschap niet terug betaald, terwijl nog verschuldigde gelden alsnog dienen te worden betaald.
 4. De penningmeester betaalt de borg voor de sleutel van de tuinpoort terug. Bij het niet nakomen van de afspraken bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de borg niet terugbetaald. Wordt de sleutel niet teruggegeven, dan is dat diefstal van verenigingseigendom, waarvan het bestuur aangifte bij de politie doet.
 5. Indien opzegging niet voor 1 december geschiedt, blijft het volgens artikel 3 vastgestelde bedrag, voor het volgend jaar alsnog verschuldigd.

Artikel 6       Gebod

 1. Ieder lid heeft de beschikking over de hem verhuurde grond, doch is verplicht zijn tuin van aanvang af  in goede staat te brengen en te onderhouden.
 2. Het tuinieren dient in overeenstemming met de doelstelling als ontspanning te geschieden.
 3. Ingevolge wettelijke bepalingen inzake aardappelmoeheid zullen geen tuinen beschikbaar worden gesteld voor het uitsluitend telen van aardappelen. Een deel van het perceel is beschikbaar voor aardappelteelt, jaarlijks wisselend.
 4. Het tuincomplex is toegankelijk van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang; in voorkomende gevallen kan het bestuur, met opgaaf van redenen, deze tijden nader vaststellen.
 5. Ter handhaving van de goede orde kunnen, bij verstoring daarvan, leden van het bestuur de tuinen van een of meer leden betreden.
 6. Het tuincomplex dient op normale wijze door de daarvoor bestemde ingang te worden betreden.
 7. Personen geen lid zijnde van de vereniging kunnen worden verwijderd, tenzij ze onder begeleiding van een lid zijn.
 8. Het lid is aansprakelijk voor de onder zijn begeleiding staande personen.
 9. Bij het betreden of verlaten van de tuin dient de poort weer gesloten te worden.
 10. Als leden de tuin willen delen, moet men dit schriftelijk aan het bestuur bekend maken.
 11. Gezinsleden van een lid hebben de vrije toegang tot het complex, echter kinderen beneden 12 jaar hebben zonder begeleiding geen toegang.
 12. Een niet lid, dat uit naam van een lid op het complex werkzaamheden verricht in een tuin van een lid, dient een schriftelijke machtiging te kunnen overleggen aan iemand van het bestuur of toezicht, indien hem hierom verzocht wordt.
 13. Om een goede controle van de buitenafrastering te kunnen verrichten, dienen zich op een strook van 30 cm langs de afrastering geen obstakels te bevinden.
 14. Het water geven in de tuin van groenten, bloemen, enz. is alleen toegestaan met een gieter, met tuinslang is niet toegestaan. Het aanvullen van watervoorraad op het perceel mag niet met de tuinslang geschieden.
 15. Het  bestuur bepaalt wanneer water en elektriciteit op het tuincomplex worden aan- en afgezet.

Artikel 7       Iedere tuinder is verplicht:

 1. Het deel van het pad, dat zich voor of naast zijn tuin bevindt, vrij te houden van onkruid en stenen.
 2.  Eventuele aanwezige greppels, buitenafrastering en waterdoorgangen schoon te houden.
 3. Ontsierende zaken zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken.
 4. Op verzoek van het bestuur zal, in onderling overleg, gemeenschappelijke arbeid worden verricht.

Artikel 8      Bestrijding

Plantenziekte(n), dierenplagen e.d. dienen, in overleg met het bestuur, door de tuinder zelf te worden bestreden.

 Artikel 9     Het is verboden

 1. Chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken zonder vooraf overleg met het bestuur te hebben gepleegd.
 2. Handel te drijven op het tuincomplex.
 3. In en buiten het tuincomplex vuilnis of afval te storten anders dan op de daarvoor bestemde plaats.
 4. Zonder toestemming van het lid diens tuin te betreden of op enigerlei wijze iets te doen op diens tuin, behoudens het gestelde in artikel 6 lid e.
 5. Zonder toestemming van het bestuur greppels te graven.
 6. Zonder toestemming van het bestuur afrasteringen te verbreken, grenspalen te beschadigen respectievelijk te verplaatsen alsmede de composthopen tegen de afrastering te plaatsen.
 7. Op de tuin levend vee, duiven of ander pluimvee, of pelsdieren te houden.
 8. Enig opstal te plaatsen op het tuincomplex, zie bijlage gemeenteverordening artikel 7.
 9. De tuin als opslagplaats te gebruiken.
 10. Hoog opgaand geboomte te planten waarvan de wortels en takken hinder veroorzaken bij de naastgelegen percelen.
 11. Zich op het tuincomplex te bevinden in kennelijke staat van dronkenschap.
 12. Op het tuincomplex aanwezige gebouwen of schuilhutten te gebruiken voor opslag van de niet vereniging zijnde eigendommen.
 13. Vliegers op te laten of andere hinderlijke spelen uit te voeren.
 14. Zich anders dan te voet op de paden van het tuincomplex voort te bewegen, tenzij met toestemming van het bestuur.
 15. Fietsen, brom- en  snorfietsen, motorrijwielen of aanhangers tegen hekken of heggen te plaatsen.
 16. Muziek maken is toegestaan mits niet hinderlijk voor andere mensen.
 17. Honden of katten op het terrein te laten lopen, niet los en ook niet aangelijnd.
 18. Om zonder toestemming van het bestuur specie of mortel te  verwerken in de tuin.
 19. Om overhangende gewassen te planten, welke hinderlijk zijn voor de aangrenzende percelen.

Artikel 10     De Voorzitter

 1. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij kan in overleg met het bestuur de vergadering schorsen en verdagen, maar deze vergadering moet binnen 30 dagen na schorsing worden hervat.
 2. Het bestuur ziet toe op de juiste naleving van het reglement van de vereniging.
 3. De voorzitter heeft het recht om aan iemand in de vergadering het woord te geven en te ontnemen aan degene die de vergadering verstoort.
 4. De voorzitter kan een lid terechtwijzen.

Artikel 11     De secretaris

 1. De secretaris voert de correspondentie namens het bestuur van de vereniging.
 2. Bij hem berust de zorg voor het archief, waarin alle van belang zijnde stukken en afschriften van de door hem gevoerde correspondentie worden bewaard, alsmede de financiële stukken van de voorafgaande verenigingsjaren.
 3. Hij schrijft, in overleg met de voorzitter, alle vergaderingen uit.
 4. Hij houdt aantekening van alle in de vergadering genomen besluiten.
 5. Op de ledenvergadering geeft hij een notulenverslag uit van de vorige vergadering.
 6. De ledenlijst wordt regelmatig door de secretaris geactualiseerd.

Artikel 12     De penningmeester

 1. De penningmeester beheert alle financiën van de vereniging; hij verzorgt na afloop van het verenigingsjaar de balans, de exploitatierekening, alsmede de begroting voor het komende jaar. Hij bewaakt de begroting en stelt het bestuur bij dreigende overschrijdingen terstond op de hoogte.
 2. Hij zorgt voor het innen van de contributie etc. en doet alle betalingen.
 3. Hij draagt er zorg voor dat van alle financiële acties bewijsstukken kunnen worden overlegd.
 4. Hij draagt zorg voor een tijdige betaling van de door de vereniging aangegane financiële verplichtingen.
 5. Hij brengt het bestuur tijdig op de hoogte indien een of meer leden hun bijdrage niet op tijd hebben voldaan.
 6. De gelden, niet nodig voor directe betalingen, worden op een bank op naam van de vereniging gezet.
 7. Eventuele baten door rente enz. vloeien in de kas van de vereniging.
 8. Op de ledenvergadering is hij verplicht verslag uit te brengen van zijn financiële beheer.
 9. De financiële administratie kan zonder opgave van redenen door het bestuur bij de penningmeester worden opgevraagd;  kopiëren van deze stukken is verboden.

Artikel 13     Kascontrolecommissie

 1. Ter controle van het financiële beheer wordt jaarlijks uit en door de leden een kascontrolecommissie benoemd.
 2. De commissie bestaat uit twee leden uit de vereniging.
 3. Elk jaar treedt een lid af.
 4. Zij die aftreden zijn niet terstond herkiesbaar.
 5. Deze twee commissieleden controleren éénmaal per jaar de boeken en geven op de jaarlijkse ledenvergadering nog een verslag.
 6. De leden van deze commissie zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 7. De reserve kascontroleur dient eveneens gekozen te worden als vervanging van de vaste leden bij hun afwezigheid.

Artikel 14     Royering

 1. Leden die handelen in strijd met dit reglement, de gemeentelijke verordeningen en richtlijnen en de statuten, kunnen door het bestuur worden geroyeerd.
 2. Dit royement wordt hun schriftelijk medegedeeld.
 3. Binnen 1 week na ontvangst van het bericht betreffende de vervallenverklaring, kan het lid de secretaris schriftelijk berichten dat hij zich tegen deze vervallen verklaring verzet.

Artikel 15     Stemmen

 1. Het bestuur en de leden kunnen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering voorstellen tot wijziging of aanvulling van dit reglement aandragen.
 2. Over deze voorstellen wordt tijdens een ledenvergadering gestemd.
 3. Deze voorstellen zijn aangenomen bij algemene meerderheid van stemmen.
 4. Stemmen die niet worden uitgebracht worden beschouwd als stemmen vóór het voorstel. Blanco stemmen tellen niet mee.
 5. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
 6. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 16     Slotbepaling

Bij niet naleving van dit reglement kan het bestuur, conform de bepalingen van de statuten, maatregelen nemen.
 
 
 
Dit reglement van Tuindersvereniging Jeugrubbenhof is goedgekeurd in de ledenvergadering van 26 NOVEMBER 2015
 
Het bestuur,
Getekend

           

  

Bijlage 1

 

Het bestuur verhuurt de tuinkavels in hele of halve tuinen.
Het delen van tuinen. (maximaal 20 tuinen)
Hij of zij die de tuin wil delen, dient de tuin over te dragen aan het bestuur en ondertekent daartoe een verklaring.
Degene die de tuin overdraagt aan het bestuur, behoudt zijn oude rechten.
Wanneer iemand zijn gedeelde tuin opzegt, heeft hij of zij die het andere deel heeft gehuurd, als eerste het recht om de tuin in het geheel te huren.
Wel dient deze dan het bedrag voor een hele tuin te voldoen, zowel de aanvulling op het inschrijfgeld als de aanvulling op huur en water.

Financiële gedeelte

Hele tuin     Halve tuin  
Huur  € 23,00 Huur  € 11,50
Water € 10,00 Water €   5,00
Contributie € 12,00 Contributie € 12,00
Jaarlijks € 45,00 Totaal € 28,50

 

 éénmalige bijdrage van een nieuw lid:

 
Inschrijfgeld  € 23,00 Inschrijfgeld  € 23.00
Sleutelgeld € 35,00 Sleutelgeld  € 35,00
Totaal € 58,00 Totaal € 58,00

Bijlage 2

GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN

 

 1. Het gehele terrein wordt kadastraal verhuurd aan de Volkstuingroep.
 2. Het bestuur van de Volkstuingroep is verantwoordelijk voor de verhuur van de afzonderlijke tuinen, tegen het door de gemeente vastgestelde tarief.
 3. De tuingroep moet zorgdragen voor onderhoud en het goede aanzien van het complex.
 4. Het terrein mag alleen verkaveld worden volgens bestaande tekening.
 5. De afrastering van de tuinen mag max. 100 cm hoog zijn en dient te bestaan uit palen, met drie gladde draden en zo nodig harmonicagaas In de grond ingegraven houten / betonnen planken ter wering van konijnen mogen niet meer dan 15 cm boven de grond uitsteken.
 6. Ter afbakening en afrastering van de tuinen zijn alle andere materialen verboden en dienen op de eerste aanzegging te worden verwijderd.
 7. Op de tuinen mogen geen andere bouwwerken worden opgericht dan een kweekbak en een gereedschapskist met de maten (kist) van maximaal 50 cm hoog, 60 cm breed, 200 cm lang van deugdelijk materiaal.
 8. Ten behoeve van gietwater mag een reservoir geplaatst worden, met de maximale afmetingen van 100 x 100 x 80 cm (L x Br x H).
 9. Iedere huurder is gerechtigd zijn eigen composthoop te hebben; het composteerbaar afval mag niet hoger gestort worden dan 80 cm.
 10. Niet composteerbaar afval dient gestort te worden op de centrale daartoe aangewezen plaats; dit afval mag uitsluitend van de tuinen afkomstig zijn.
 11. Stalmest en/of andere natuurlijke meststoffen welke stankoverlast kunnen veroorzaken dienen binnen 2 x 24 uur na het tijdstip van storten zodanig zijn verwerkt, dat zij geen stankoverlast meer bezorgen.
 12. Alle werkzaamheden op het complex worden uitgevoerd in overleg met en onder supervisie van de daartoe aangewezen ambtenaar van de afdeling groenvoorziening van de Dienst Openbare Werken. Deze functionaris heeft te allen tijde vrije toegang tot het complex en de afzonderlijke tuinen.
 13. Afval mag niet op het complex verbrand worden.